Privatumo politika

Ši Privatumo politika galioja nuo 2019 m. lapkričio 4 dienos.

UAB 4Botiques gerbia Tinklapio Lankytojų privatumą, todėl renka, saugo, naudoja ir atskleidžia Jūsų Asmens duomenis, pateiktus naudojantis Tinklapiu, tik taip, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

1.        Bendrosios nuostatos

1.1.     Ši Privatumo politika yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis. Šioje Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi reikšmę apibrėžtą Tinklapio naudojimo tvarkoje.

1.2.      Perduodami Asmens duomenis per Tinklapį, taip pat išreikšdami savo sutikimą naudojantis kitais Tinklapio funkcionalumais, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Taisyklėmis, įskaitant ir šią Privatumo politiką, bei, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi 4Boutiques šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

1.3.      Ši Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje ir (ar) įsigyja Prekių bei naudojasi Tinklapiu ar jo dalimi, taip pat bet kokiomis paslaugomis, įrankiais arba bet kokiu kitu Tinklapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklapyje ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu.

1.4.      4Boutiques pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją Tinklapio naudojimo tvarkoje nustatyta Taisyklių keitimo tvarka.

1.5.      4Boutiques pasilieka sau teisę, be išankstinio Jūsų įspėjimo, savo nuožiūra, keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Tinklapio dalį.

2. Asmens duomenų rinkimas ir kategorijos

2.1.      Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, mūsų serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t.y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Lankytojai galėtų naudotis mūsų Tinklapiu (prisijungti), kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas, taip pat siekiant optimizuoti 4Boutiques paslaugų teikimą bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Taisyklių pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

2.2.      Jeigu Jūs įsigyjate Prekes, mes prašome Jūsų pateikti ir renkame bei saugome Asmens duomenis, kurie identifikuoja Jus. Tokiu atveju gali būti renkami ir saugomi tokie Asmens duomenis:

2.2.1.   vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pašto kodas, apskritis, miestas, PVM kodas, adresas sąskaitos pateikimui;

2.2.2.   jeigu Prekes pageidaujama pristatyti kitu nei sąskaitos pateikimo adresu – Prekių pristatymo adresas, gavėjo vardas, pavardė, telefono numeris, įmonės pavadinimas (jei gavėjas atstovauja juridinį asmenį));

2.2.3.   kai Pirkėją atstovauja jo darbuotojas – jo darbinis el. paštas, telefono numeris, vardas, pavardė, informacija apie subjektą, kuri asmuo atstovauja;

2.2.4.   Prekių kainos grąžinimo tikslu gali būti renkami banko sąskaitų numeriai (tik iš tų Pirkėjų, kurie grąžina Prekes);

2.2.5.   kai Pirkėjas pageidauja gauti Sąskaitą-faktūrą, Sąskaitų-faktūrų išrašymo ir priėmimo tikslais – finansinė informacija (Prekių kaina, PVM mokėtojo kodas);

2.2.6.   kita informacija, susijusi su Jūsų veiksmais Tinklapyje įsigyjant Prekes, naudojantis Tinklapiu, įskaitant mums siųstus laiškus.

2.3.      Ateityje mes galime paprašyti pateikti papildomą informaciją, kuri padėtų mums labiau pritaikyti Tinklapį Jūsų poreikiams ir (ar) pateikti Jums aktualią informaciją.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, naudojimas, saugojimas

3.1.      Pagrindinis Asmens duomenų rinkimo tikslas yra užtikrinti, kad operacijos, atliekant veiksmus Tinklapyje ir įsigyjant Prekes, bus be trukdžių, saugios, veiksmingos ir įvykdytos. Jūs esate informuotas, kad mes naudojame Jūsų Asmens duomenis tam, kad:

3.1.1.   sudarytume ir vykdytume Prekių pirkimo-pardavimo sutartis su Jumis (įskaitant organizuotume Prekių pristatymą, saugotume ir gintume Jūsų ir 4Boutiques pažeistas teises ir teisėtus interesus, organizuotume atsiskaitymus už prekes ir vykdytume kitus iš pirkimo-pardavimo santykių kylančius įsipareigojimus);

3.1.2.   vykdytume 4Boutiques teisės aktuose numatytus reikalavimus, įskaitant valdytume turimus materialinius ir finansinius išteklius, tvarkytume 4Boutiques buhalterinę apskaitą;

3.1.3.   užkirstume kelią, aptiktume ir ištirtume galimai uždraustus ar neteisėtus veiksmus Tinklapyje;

3.1.4.   kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, taip pat kitais tikslais, kurie nurodomi konkrečiu atveju, kai informacija renkama.

3.2.      Jūsų Asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Bet kokiu atveju, Jūs negalite atsisakyti gauti iš 4Boutiques administracinės informacijos, susijusios su Prekių įsigijimu, 4Boutiques paslaugomis ar Tinklapiu (įskaitant Taisykles). Be to, Jūs negalite atsisakyti 4Boutiques siunčiamų pranešimų, kuriuose pateikiama teisinė informacija, susijusi su Prekių įsigijimu ir (ar) Tinklapio naudojimu.

3.3.      Siekiant užtikrinti šioje Privatumo politikoje numatytų Asmens duomenų rinkimo tikslų įgyvendinimą, Jūsų Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 (tris) metus po Prekių įsigijimo, išskyrus atvejus, kai saugoti tam tikrus Jūsų Asmens duomenis 4Boutiques įpareigoja teises aktai (buhalterinės apskaitos tikslias tvarkomi ir sąskaitose pateikti Asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų).

4. Asmens duomenų atskleidimas

4.1.      Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz. kai to reikalauja teisės aktai, su Jumis sudaryta sutartis ar turime Jūsų atskirą sutikimą). Tokia informacija atskleidžiama laikantis taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir taisyklių.

4.2.      Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

4.2.1.   trečiosioms šalims – paslaugų teikėjams, kurie teikia Prekių pristatymo paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant uždarajai akcinei bendrovei „DPD Lietuva“, juridinio asmens kodas 111639299, registruotos buveinės adresas Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., Lietuvos Respublika, UAB „DHL LIETUVA“,  juridinio asmens kodas 111529785, registruotos buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 81, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcinė bendrovė Lietuvos paštas, juridinio asmens kodas 121215587, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, taip pat mokėjimų surinkimo paslaugas teikiantiems subjektams, įskaitant mokėjimų sistemą „Paysera LT“, UAB, juridinio asmens kodas 300060819, registruotos buveinės adresas Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika;

4.2.2.   paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems paslaugas, susijusias su Tinklapio priežiūra bei IT paslaugomis, įskaitant UAB „GoIT“, juridinio asmens kodas 168683016, registruotos buveinės adresas Žalgirio g. 88, Vilnius, Lietuvos Respublika, taip pat kitų paslaugų tiekėjams, kurie teikia paslaugas pagal sutartis, sudarytas su 4Boutiques bei padeda 4Boutiques vykdyti veiklą ar atlikti tam tikras operacijas, įskaitant M-Finance, UAB, juridinio asmens kodas 301507123, kuri teikia 4Boutiques buhalterinės apskaitos paslaugas;

4.2.3.   Teisės aktuose numatytais atvejais ir valdžios institucijoms, įskaitant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

4.2.4.   kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis (ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);

4.2.5.   kitiems verslo subjektams, 4Boutiques susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju.

5. Jūsų, kaip Asmens duomenų subjektų, teisės

5.1.      Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

5.1.1.   Teisė susipažinti su savo Asmens duomenimis. Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko 4Boutiques. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai;

5.1.2.   Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Galite reikalauti, kad 4Boutiques ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

5.1.3.   Teisė nesutikti. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais);

5.1.4.   Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Jei manote, kad 4Boutiques tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis 4Boutiques apsiribotu vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar 4Boutiques teisėti interesai nusveria Jūsų interesus;

5.1.5.   Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus;

5.1.6.   Teisė į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte 4Boutiques, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

5.1.7.   Teisė atšaukti duotą sutikimą. Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo (jei ir kai tvarkote Asmens duomenis sutikimo pagrindu), jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus šios Privatumo politikos 10.1 punkte nurodytais kontaktais;

5.2.      Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau Jūs visada turite teisę pirmiausia kreiptis į mus šios Privatumo politikos 10.1 punkte nurodytais kontaktais, jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti aukščiau nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu. 

5.3.      Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, Jūsų bus paprašyta patvirtinti savo tapatybę (pvz. pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka, o pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu). Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, 4Boutiques atsakys ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis.

6. Slapukai (Cookies)

6.1.      Tinklapyje mes naudojame slapukus (mažas bylas, įrašomas į Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio kietąjį diską, angl. „cookies“) tam, kad užtikrintume tinkamą Tinklapio veikimą, sklandų naudojimąsi Tinklapiu, ištirtume duomenų srautus Tinklapyje bei užtikrintume Tinklapio saugumą.

6.2.      Naudodamiesi Tinklapiu Jūs patvirtinate, jog leidžiate 4Boutiques įrašyti į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) slapukus. Jei nesutinkate su slapukų naudojimu, Jūs visada galite atsisakyti mūsų slapukų naudodamiesi šios Privatumo politikos 6.3.3 punkte nurodytomis instrukcijomis.

6.3.      Žemiau pateikiama informacija, kurią Jūs turėtumėte žinoti apie slapukus:

6.3.1.   mes galime numatyti tam tikras funkcijas Tinklapyje, kurios bus prieinamos tik naudojant slapukus;

6.3.2.   slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų šioje Privatumo politikoje, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.

6.3.3.   Jūs visada galite atsisakyti mūsų slapukų, jeigu Jūsų naršyklė tą padaryti leidžia, vis dėlto toks atsisakymas gali sukliudyti įsigyti Prekių, naudotis Tinklapiu ar paslaugomis, prieinamomis Tinklapyje. Slapukus galite išdiegti dviem būdais.

6.3.3.1.  savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (instrukcijas dėl slapukų populiariausių naršyklių atžvilgiu rasite paspaudę ant toliau pateikto naršyklės pavadinimo OperaFirefoxChromeSafariInternet Explorer) todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;

6.3.3.2.  be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę

6.4.      Tinklapyje naudojami toliau nurodyti slapukai:

Slapukas

Paskirtis

Trukmė

Rūšis

Techniniai ir personalizavimo slapukai – skirti identifikuoti, autentifikuoti, naršyti ir pan. Šie slapukai naudojami identifikuoti naudotoją seanso metu, paspartinti tam tikras Tinklapio procedūras, įsiminti naudotojo pasirinktis seanso metu, įsiminti jau aplankytus puslapius ir pan.:

NAUDOTOJO IDENTIFIKAVIMAS

Skirtas identifikuoti ir autentifikuoti naudotoją. Saugo techninius duomenis apie naudotojo seansą, tokius kaip ryšio trukmė, seanso identifikatorius ir kt.

Iki seanso pabaigos

4Boutiques slapukas

SEANSO IDENTIFIKAVIMAS

Identifikuoja naudotojo HTTP seansą. Būdingas visoms taikomosios žiniatinklio programoms, skirtas naudoti užklausoms per seansą identifikuoti

Iki seanso pabaigos

4Boutiques slapukas

NARŠYMO BŪSENA

Leidžia identifikuoti naudotojo naršymo būseną (seanso pradžią, puslapį)

Iki seanso pabaigos

4Boutiques slapukas

NAUDOTOJO PASIRINKTYS

Įrašo naudotojo pasirinktas seanso reikšmes (pvz. kalba, prekė, dydžiai ir kt.)

Iki seanso pabaigos

4Boutiques slapukas

MĖGSTAMIAUSIOS, VĖLIAUSIOS PASIRINKTYS

Leidžia įsiminti Prekių krepšelyje paliktas prekes ir naudoti per vėlesnius prisijungimus prie sistemos

Nuolatinis

4Boutiques slapukas

PIRKINIŲ KREPŠELIS

Įrašo informaciją apie pirkinių krepšelį ir su krepšeliu susijusius naudotojo identifikavimo duomenis

Iki seanso pabaigos

4Boutiques slapukas

Naršymo analizės slapukai – skirti rinkti bendrojo pobūdžio informaciją apie naudotojo prisijungimus prie Tinklapio (ne prie konkretaus jos turinio), kad galėtume sukaupti apibendrintą prieigos informaciją statistikos tikslams:

Origin (WC_GASource)

Skirtas nustatyti, iš kur naudotojas pasiekė tam tikrą Tinklapio puslapį (ar iš naršyklės, ar iš išorinės svetainės).

Nuolatinis

4Boutiques slapukas

GoogleAnalytics  (__UTMA, __UTMB, __UTMC, __UTMD, __UTMV, __UTMZ, __UTMT, __GA, __GAT...)

Leidžia stebėti Tinklapį su „GoogleAnalytics“. Tai „Google“ teikiama paslauga, padedanti gauti informaciją apie naudotojo prieigą prie Tinklapio. Analizei renkami tam tikri duomenys, pvz., kiek kartų naudotojas apsilankė puslapyje, kokia data, kokia buvo apsilankymo trukmė ir t.t. „Google Analytics“ įrankį suteikia „Google“, vadovaujantis paslaugų teikimo sąlygomis. „Google“ turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų ir gali juos tvarkyti serveriuose JAV, tačiau yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite spustelėję čia. Alternatyvus būdas išjungti „Google Analytics“ – įdiegti nedidelį įskiepį, siūlomą „Google“, kurį galite rasti čia.

Nuolatinis

Trečiosios šalies slapukas

6.5.      Atkreipiame dėmesį, kad slapukus taip pat gali naudoti ir 4Boutiques partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių 4Boutiques nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus 4Boutiques negali būti ir nėra atsakingas. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo 4Boutiques partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių 4Boutiques nekontroliuoja, naudoja slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

7. Informacijos apsauga

7.1.      Mes naudojame pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo neteisėtos prieigos, netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad mes naudojame pagrįstas priemones siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, 4Boutiques negali visiškai garantuoti Jūsų informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu.

7.2.      Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio iš bendrai naudojamo kompiuterio ar kompiuterio interneto kavinėje, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, įskaitant kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų.

7.3.      Jūs galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmens duomenimis riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

8. Tretieji asmenys

8.1.      Ši Privatumo politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią mes renkame iš Jūsų per Tinklapį, nebent Privatumo politikoje būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jeigu Jūs per Tinklapį arba kitus internetinius puslapius atskleidžiate savo Asmens duomenis kitiems asmenims, atitinkamos informacijos naudojimui ir atskleidimui gali būti taikomos kitokios taisyklės, su kuriomis turėtumėte susipažinti.

8.2.      4Boutiques nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Todėl Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos. 4Boutiques neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ribų.

8.3.      4Boutiques nerenka iš trečiųjų asmenų jokios informacijos apie Lankytojus ar Pirkėjus, išskyrus Privatumo politikoje arba Taisyklėse numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, Taisyklių arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

9. Ginčų sprendimas

9.1.      Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio naudojimo tvarkoje.

10. Kontaktiniai duomenys

10.1.   Jeigu norite mus informuoti apie Privatumo politikos pažeidimą, turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, prašome kreiptis į 4Boutiques šiais kontaktais:

El. paštas service@help-one.lt 

Buveinės adresas: P.Luksio g.23 , Vilnius, Lietuvos Respublika

Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, išskyrusios šioje Privatumo Politikoje atskirai numatytus atvejus.